ΔΣ Μεσσήνης Αυτά είναι τα θέματα που θα συζητήσουν.

Σας καλούμε να συμμετέχετε τη Δευτέρα 01 του μηνός Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 σε διά περιφοράς συνεδρίαση, (12η συνεδρίαση), σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις με αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & με αρ. 40/31-3-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου
Εσωτερικών, για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων περιόδου Μαρτίου-Απριλίου 2020
2. Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας για το έτος 2020.
3. Τροποποίηση της υπ αριθ. 408/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση κανονισμού για την ελεγχόμενη στάθμευση στην πόλη της Μεσσήνης»
4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 126/2012 απόφασης του Δ.Σ. Μεσσήνης «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου, έγκριση κανονισμού λειτουργίας, συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής»
5. Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Μεσσήνης
6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.