Η απαλλαγή από καταβολή ενοικίων λόγω κορονοϊού έπληξε τους ιδιοκτήτες – Σε πρότυπη δίκη στο ΣτΕ

Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ζητούν ιδιοκτήτες ακινήτων από το Δημόσιο, εξαιτίας της ζημίας που υπέστησαν λόγω των διατάξεων οι οποίες ίσχυσαν λόγω κορονοϊού και απάλλασσαν τους ενοικιαστές από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή ολόκληρου του μισθώματος από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2021.

Δεκτό έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), το αίτημα να συζητηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο αγωγή που εκκρεμεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με αυτήν, η προσφεύγουσα εταιρεία σημειώνει πως «το ζήτημα αυτό έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, καθώς αφορά το σύνολο των εκμισθωτών ακινήτων, οι οποίοι εισέπραξαν δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων μειωμένα μισθώματα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα». Εξωτερική άποψη του ΣτΕ

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΣτΕ «οι αιτούντες ζητούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 105 Εισ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ., να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να τους καταβάλει, νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγής, αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν εξαιτίας των, κατά τους ισχυρισμούς τους, αντικείμενων στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) διατάξεων του άρθρου δευτέρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68/20.3.2020), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83/10.04.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ’ επίκληση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την παραπάνω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 5 παρ. 1, 17 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος) και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.) των διατάξεων του άρθρου δευτέρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με τις οποίες προβλέφθηκε, υπό τις εκεί οριζόμενες προϋποθέσεις, η απαλλαγή των μισθωτών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής μέρους ή ολόκληρου του μισθώματος από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Μάρτιο του 2021».

Δεδομένου μάλιστα πως πρόκειται για πρότυπη δίκη, το ΣτΕ ορίζει πως ενόψει της συζήτησης της αγωγής, «συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες ανακύπτει το ίδιο ζήτημα».