«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής»

1. Μέλη δημοτικού συμβουλίου
2. Δήμαρχο, κο Αθανασόπουλο Γεώργιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), σύμφωνα με τις Εγκύκλιους: 933/96605/29-12-2021 & 932/96599/ 29-12-2021 του ΥΠ.ΕΣ.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ