συνεδρίαζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Ακύρωση του Πανηγυριού της Μεσσήνης

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της παρ.1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/03.03.2020 τεύχος Α’) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’) την Κ.Υ.Α α/ΓΠ.οικ.: 76629 – ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021 (Β΄ 89’) την 06η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης την 18:00, για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του από 31-08-2021 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 2ο τρίμηνο 2021 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναστολή της διαδικασίας που προβλέπεται βάσει εκθέσεων της Δημοτικής Αστυνομίας.
3. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων
4. Αναστολή λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης.
5. Τροποποίηση της υπ’ αρ 138/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, Προγραμματισμός και Έγκριση Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2021
6. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού έτους 2021.
8. Τροποποίηση, Προϋπολογισμού έτους 2021.