Συνεδριάζει Δημοτικό  Συμβούλιο  Μεσσήνης αυτά είναι τα θέματα

Συνεδριάζει Δημοτικό  Συμβούλιο  Μεσσήνης  διά περιφοράς συνεδρίαση (24η συνεδρίαση)    στις 21 Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα. 14:00  σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

  1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης έργου, αξιολόγησης και εγγραφών στο 1ο ΚΔΑΠ του Δήμου Μεσσήνης
  2. Έγκριση αμοιβής δικηγόρων μετά από ανάθεσή τους βάσει των αποφάσεων με αρ. 97/2020 και 231/2020 Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 281 ΚΔΚ