ΕιδησούλεςΕΛΛΑΔΑΚοινωνικάΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Απαγορεύει τη διακοπή ρεύματος για οφειλές ρήτρας αναπροσαρμογής η Δικαιοσύνη!!

Δικαιώθηκε καταναλωτής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων κατά προμηθευτή ενέργειας, ο οποίος του χρέωνε ρήτρα αναπροσαρμογής στο τιμολόγιο ρεύματος .
Οι λειτουργοί τη Δικαιοσύνης με μία πληρέστατη αιτιολογημένη απόφαση απαγορεύει στον προμηθευτή ενεργείας να ζητήσει τη διακοπή ρεύματος στην επιχείρηση για οφειλή 35 .000 ευρώ!

Η  δικαστική απόφαση αιτιολογεί ένα προς ένα τα νομικά τερτίπια του προμηθευτή ενέργειας , ο οποίος χρησιμοποίησε αλλά καρτ την ελληνική νομοθεσία για να εφαρμόσει στα μουλωχτά τη ρήτρα αναπροσαρμογής , η οποία αντιστοιχεί στο 90% του συνολικού κόστους του τιμολογίου ρεύματος.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου στηρίχθηκε, αφενός, στην ασαφή δομή του συμβατικού κειμένου ως προς τα κριτήρια ενεργοποίησης και υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής που προκάλεσαν την αδυναμία του καταναλωτή να αξιολογήσει, αν η όποια αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά κεκαλυμμένο ή επ΄ ευκαιρία κέρδος του παρόχου ή αν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη μεταβολή των παραγόντων που
αυξάνουν το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου, στην ανυπαρξία σχετικής πληροφόρησης του καταναλωτή κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Η αναγνώριση εκ μέρους του Δικαστηρίου της ακυρότητας της ρήτρας αναπροσαρμογής έχει ως συνέπεια την αδυναμία να παράξει νόμιμες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και τα χρηματικά ποσά που χρεώθηκαν στους λογαριασμούς του συγκεκριμένου καταναλωτή με την ενεργοποίηση της να κριθούν ως μη οφειλόμενα με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να διατάξει, ως ασφαλιστικό μέτρο, την απαγόρευση απενεργοποίησης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου στηρίχθηκε, αφενός, στην ασαφή δομή του συμβατικού κειμένου ως προς τα κριτήρια ενεργοποίησης και υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής που προκάλεσαν την αδυναμία του καταναλωτή να αξιολογήσει, αν η όποια αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας αφορά κεκαλυμμένο ή επ΄ ευκαιρία κέρδος του παρόχου ή αν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη μεταβολή των παραγόντων που
αυξάνουν το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος και αφετέρου, στην ανυπαρξία σχετικής πληροφόρησης του καταναλωτή κατά το προσυμβατικό στάδιο.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ειδικότερα κατά το προσυμβατικό στάδιο ,σύναψης της ως άνω σύμβασης ουδόλως η καθ’ης παρείχε στον αιτούντα έστω και προφορικά ενημέρωση για τη δυνατότητα να επιβάλλει ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τους όρους αυτής καθώς και τον λόγο επιβολής της.

Η διαφάνεια στην παροχή από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πελάτες τους όλων των πληροφοριών που διέπουν την τιμολόγηση και τη εν γένει συμβατική τους σχέση εντάσσεται στον πυρήνα των δικαιωμάτων του καταναλωτή και συνιστά προϋπόθεση για τη αποτελεσματική τους άσκηση.

Το ενωσιακό δίκαιο επιβάλλει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. (Οδηγία 2009/72 άρθρο 3παρ.7).
Η θεσπιζόμενη με την οδηγία 2009/72 αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέσω της διάταξης του άρθρου 49 Ν 4001/2011.

Περαιτέρω ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει εξειδικεύσει τα συναφή με τη αρχή της διαφάνειας δικαιώματα των πελατών, καταναλωτών και αντιστοίχως τις υποχρεώσεις των προμηθευτών τόσο στο προ συμβατικό στάδιο όσο και κατά την κατάρτιση και τη εξέλιξη.

Περαιτέρω λόγω του ασαφούς περιεχομένου του επίμαχου όρου, δεν παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα ως καταναλωτή, να προσδιορίσει εκ των προτέρων και κατά το χρονικό σημείο ‘σύναψης της σύμβασης το μέγεθος του οικονομικού βάρους που αναλαμβάνει αφού δεν καθίστανται στον αιτούντα σαφείς οι δυσμενείς επιπτώσεις από την εφαρμογή της επίμαχης ρήτρας εκ μέρους της καθ ης καθώς και δεν είναι εξ αρχής προσδιορισμένο το ύψος της αντιπαροχής του.

Όπως συνάγεται, ελλείψει οιασδήποτε κατανοητής επεξηγήσεως περιλαμβανομένης στο κείμενο της συμβάσεως η παρασχεθείσας πριν και κατά τη σύναψη της από την καθ’ ης αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής ουδόλως ήταν σε θέση ο αιτών να αξιολογήσει τις οικονομικές συνέπειες της εν λόγω ρήτρας αναπροσαρμογής του τιμήματος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που περιείχε ο ανωτέρω όρος και συγκεκριμένα των οφειλόμενων ποσών που θα καλείται να καταβάλει ως τίμημα για την παρασχεθείσα στον αιτούντα ηλεκτρική ενέργεια και κυρίως εάν η όποια αύξηση της τιμής αφορά κεκαλυμμένο κέρδος για την καθ ης ή αν συνδέεται με την μεταβολή άλλων παραγόντων που δεν αναφέρονται στον επίμαχο όρο και σε ποιο βαθμό και έκταση .

Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να εκτιμήσει ακριβώς το μέγεθος της οικονομικής επιβάρυνσης που αναλάμβανε κατά τη σύναψη της ως άνω σύμβασης λόγω συμπερίληψης σε αυτήν του προσβαλλόμενου ΓΟΣ ούτε να αντιληφτεί ότι λόγω αυτού θα ήταν εκτεθειμένος στην άσκηση του δικαιώματος αναπροσαρμογής του συμφωνηθέντος τιμήματος για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον αιτούντα εκ μέρους της καθ’ ης.

Άλλωστε και παρά το γεγονός ότι στον επίμαχο όρο ελλείπει οιαδήποτε αναφορά σε οιονδήποτε παράγοντα με τη μεταβολή του οποίου συνδέεται το δικαίωμα της καθ ης να μεταβάλλει μονομερώς το τίμημα σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι για την επαρκή πληροφόρηση του καταναλωτή δεν αρκεί να γίνεται μνεία των παραγόντων εκείνων, η μεταβολή των οποίων θα νομιμοποιεί τον προμηθευτή να προβαίνει σε αύξηση του τιμήματος αφού οι ενδεχόμενες μεταβολές του κόστους θα πρέπει να προβλέπονται βάσει κριτηρίων σαφών και κατανοητών στον καταναλωτή.

Για την ιστορία ο προμηθευτής που δεν μπορεί να κατεβάσει τον διακόπτη στην επιχείρηση είναι η εταιρεία ΗΡΩΝ που ανήκει στον όμιλο Περιστέρη.

ΠΗΓΗ: www.bankingnews.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Οδηγίες Προφύλαξης για την Αφρικανική Σκόνη από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

admin2020

Καθοριστική πρωτοβουλία Αυγενάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βάζει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες.

admin2020

Λευκός Πύργος: Ο πιο διάσημος πύργος της Ελλάδας (βίντεο)

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies