ΕιδησούλεςΕΛΛΑΔΑΚοινωνικάΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠολιτική

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΣΚΟΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ: Έως 80% του εισοδήματος των οφειλετών για ρυθμίσεις χρεών- Δούλους των τραπεζών μας θέλουν οι εκλεκτοί της κυβέρνησης…

Την  δυνατότητα στους χρηματοδοτικούς φορείς, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, να ζητούν υπέρογκα ποσά για να ρυθμίζουν οφειλές με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό δίνει η Ειδική Γραμματεία για τη Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), με απόφαση που δημοσίευσε σήμερα, με την οποία επιφέρει τροποποιήσεις στις βασικές παράμετροι μεθοδολογίας υπολογισμού της αντιπρότασης που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν οι πιστωτές στον οφειλέτη.

Σύμφωνα με τον νόμο, η διαδικασία ρύθμισης χρεών με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό προβλέπει ότι κάθε οφειλέτης ελέγχεται αρχικά αν συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ακολούθως υποβάλλει αίτηση στην ειδική πλατφόρμα (ofeiles.gov.gr), αποδέχεται την άρση απορρήτου, ελέγχεται ο πλούτος του από τους πιστωτές και στη συνέχεια, εφόσον περάσει και αυτά τα «τεστ», παράγεται για αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης των οφειλών του με βάση ειδικό αλγόριθμο της πλατφόρμας.

Δεν τελειώνει, όμως, εκεί η διαδικασία, καθώς το κρισιμότερο στάδιο είναι το επόμενο, δηλαδή η επισκόπηση της πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές, οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να την αποδεχθούν ή να την απορρίψουν. Οι ιδιώτες πιστωτές, δηλαδή οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης δανείων, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν μια δική τους αντιπρόταση, χρησιμοποιώντας τις βασικές παραμέτρους που έχει ορίσει η ΕΓΔΙΧ.

Με τη σημερινή της απόφαση, που από νομικούς τονίζεται ότι είναι «τοξική» και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις ρυθμίσεις, ενώ προκαλεί πολλές απορίες το γεγονός ότι δημοσιοποιείται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, η ΕΓΔΙΧ δίνει στους πιστωτές τη δυνατότητα να αξιώνουν από έναν οφειλέτη να καταβάλλει ακόμη και το 80% του εισοδήματός του για να εξυπηρετεί την προτεινόμενη ρύθμιση των οφειλών του.

Αυτό το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό είναι βέβαιο ότι δεν θα οδηγήσει σε βιώσιμες ρυθμίσεις, αφού είναι πρακτικά αδύνατο, για παράδειγμα, κάποιος να πληρώνει για το χρέος 24.000 ευρώ επί συνολικού εισοδήματος 30.000 ευρώ και να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσής του με 6.000 ευρώ. Είναι απορίας άξιον με ποιους υπολογισμούς η ΕΓΔΙΧ κατέληξε σε αυτό το ποσοστό, διερωτώνται νομικοί.

Η δεύτερη τροποποίηση – προσθήκη αφορά τις εταιρείες και ορίζεται ότι για τον υπολογισμό μιας αντιπρότασης ρύθμισης οφειλών θα θεωρείται ότι κατ’ ελάχιστο μια εταιρεία θα πρέπει να κερδίζει 9% επί του κύκλου εργασιών της.

Ειδικότερα, οι ορισμοί των κύριων παραμέτρων της μεθοδολογίας υπολογισμού της αυτοματοποιημένης πρότασης αναδιάρθρωσης, όπως ανακοινώθηκαν σήμερα, έχουν ως εξής (με έντονα στοιχεία οι δύο προσθήκες):

1) Τα «εξαρτώμενα μέλη» προκύπτουν από το έντυπο Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου).

2) Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης κατηγορίας 1 της ΕΛΣΤΑΤ» λαμβάνουν υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη.

3) Το «καθαρό εισόδημα» προκύπτει από το εκκαθαριστικό (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου).

4) Η «δαπάνη ενοικίου» προκύπτει από το έντυπο Ε1 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου) λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη με μέγιστο τα €550.

5) Ο «ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)» προκύπτει από την πράξη προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

6) Οι «χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα» προκύπτουν από το έντυπο Ε3.

7) Το «εύλογο ποσοστό του διαθέσιμου ετήσιου εισοδήματος για εξυπηρέτηση οφειλών» ανέρχεται στο 80%.

8) Το «εύλογο ποσοστό κέρδους επί του κύκλου εργασιών» ισούται με 9%.

9) Το «ελάχιστο ποσό καταθέσεων που απαιτείται για τη διαβίωση του φυσικού προσώπου», λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση και τα εξαρτώμενα μέλη, δεν ξεπερνά τα €5.000.

10) Τα «κέρδη / ζημιές» προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη το «έντυπο N». Οι αρνητικές τιμές λαμβάνονται υπόψη ως μηδενικές.

11) Οι «υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση των οφειλών προς Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς» υπολογίζονται ως το σύνολο των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς Δημόσιο και χρηματοδοτικούς φορείς (μη συμπεριλαμβανομένων των κοινών οφειλών με τον αιτούντα / οφειλέτη).

12) Ως «νομικό πρόσωπο μικρής κατηγορίας» λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €2,5 εκατ. σε κάθε έτος της τελευταίας τριετίας όπως προκύπτει από το Ε3 και συνολικών οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, μικρότερο των €5 εκατ. όπως προκύπτει από το σύνολο των οφειλών που έχουν αντληθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

13) Ως «νομικό πρόσωπο μεγάλης κατηγορίας» λογίζεται κάθε νομικό πρόσωπο με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €2,5 εκατ. σε οποιοδήποτε έτος της τελευταίας τριετίας όπως προκύπτει από το Ε3 ή συνολικών οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς τουλάχιστον €5,0 εκατ. όπως προκύπτει από το σύνολο των οφειλών που έχουν αντληθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

14) Ως «ελάχιστο ετήσιο ποσοστό αύξησης διαθέσιμου εισοδήματος νομικών προσώπων μεγάλης κατηγορίας» νοείται το ελάχιστο ετήσιο ποσοστό κατά το οποίο αναμένεται να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη «νομικού προσώπου μεγάλης κατηγορίας» μετά το πέμπτο (5) έτος.

15) Το «ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης οφειλών χρηματοδοτικών φορέων» ισούται με: (α) 2,50% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, και (β) 3% + Euribor τριμήνου (με ελάχιστη τιμή το μηδέν) για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

16) Η «μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς», ισούται με: (α) 420 μήνες για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, (β) 240 μήνες για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που
καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, (γ) 180 μήνες για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, η μέγιστη διάρκεια σε μήνες αναπροσαρμόζεται βάσει της ηλικίας των οφειλετών/εγγυητών και δε δύναται να είναι μεγαλύτερη του των 85 ετών, με βάση την ηλικία του νεότερου φυσικού προσώπου οφειλέτη / εγγυητή.

17) Η «ελάχιστη μηνιαία δόση χρηματοδοτικών φορέων» ισούται με: (α) €50 ανά σύμβαση εντός ρύθμισης η οποία καλύπτεται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, και (β) €50 ανά χρηματοδοτικό φορέα για το σύνολο των υπόλοιπων οφειλών εντός ρύθμισης.

Σχετικές αναρτήσεις

«Αίτημα ανάληψης πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τους εργαζόμενους της FTI στην Ελλάδα»

admin2020

Π.Ε. Γεωγραφίας: Θέση εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. Δήμητρα

admin2020

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για το νέο κυρωτικό πλαίσιο για ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies