Μεσσηνίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Νιόκαστρο Πύλου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο
Νιόκαστρο Πύλου βάσει της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 4 του ν. 4761/ 2020
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου στο Νιόκαστρο Πύλου βάσει
της διάταξης της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν. 4761/ 2020. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν
επιχείρηση κάθε νομικής μορφής, η οποία να δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών
εστίασης.
Η προθεσμία για υποβολή προσφορών είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια και λήγει στις 15.06.2022.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Για τον υπολογισμό της
τήρησης της προθεσμίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στο
ταχυδρομικό γραφείο.
Περιεχόμενο αιτήσεων:
α) Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο, που επισυνάπτεται
στην πρόσκληση, στην οποία καταγράφεται η επιχειρηματική δραστηριότητα του αιτούντα.
β) Υπεύθυνη Δήλωση για την μη συνδρομή υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού από τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων (φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, μη ύπαρξη καταδίκης για
αδικήματα κ.α.), την μη ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων και οφειλών προς τον ΟΔΑΠ και την
αποδοχή όλων των όρων του σχεδίου σύμβασης μίσθωσης, πρότυπο σχέδιο της οποίας
επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ελευθ. Βενιζέλου 57
Ταχ. Κώδ: 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Αγγελική Μαραγκάκη
Τηλέφωνο: 2103722618
Ηλεκτρ. Δ/νση: amaragaki@odap.gr
Αθήνα, 30.05.2022
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/8964

γ) Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο, που επισυνάπτεται στην
πρόσκληση.
Η κατώτατη αποδεκτή τιμή προσφοράς είναι διακόσια ευρώ (200€).
Οι ενδιαφερόμενοι, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, δύναται να διενεργήσουν αυτοψία
στον χώρο του Αναψυκτηρίου κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας έπειτα
από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efames@culture.gr).
Οι αιτήσεις θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν από το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ
και θα παραδοθούν στην τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων, η οποία θα συγκροτηθεί με
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του ΟΔΑΠ. Η Επιτροπή, αξιολογεί τις
προσφορές, ελέγχει αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό με την κατάταξη των υποψηφίων, των οποίων οι
αιτήσεις γίνονται αποδεκτές, συνυπολογίζοντας την τιμή της οικονομικής προσφοράς.
Κριτήριο αξιολόγησης και τελικής επιλογής της προσφοράς για την μίσθωση είναι η υψηλότερη τιμή
(πλειοδοτική διαδικασία).
Με βάση το προαναφερθέν κριτήριο, η Επιτροπή κατατάσσει τις αιτήσεις που πληρούν τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Ακολούθως, ο πλειοδότης καλείται εντός δέκα (10) ημερών να προσκομίσει με συστημένη επιστολή
που παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ και στη
συνέχεια παραδίδεται στην Επιτροπή, τα ακόλουθα:
α) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται στο διπλάσιο του μηνιαίου
μισθώματος της μισθωτικής σύμβασης,
β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,
δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου,
ε) Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης περιλαμβάνεται σε Πρακτικό της Επιτροπής, στο οποίο αναφέρονται
τυχόν αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα, καθώς και οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω μη
συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας (αν υπάρχουν).
Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στο ΔΣ για έγκριση και κατόπιν αυτής, εκδίδεται απόφαση
ανάθεσης και έγκρισης για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης του αναψυκτηρίου, από το ΔΣ του
ΟΔΑΠ, βάσει της διάταξης της περ. (στβ) της παρ. 2 του αρθ. 10 του Ν. 4761/ 2020.
Ο μισθωτής καλείται να υπογράψει τη σύμβαση εντός πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση σε
αυτόν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της απόφασης του ΔΣ.

Κατά της απόφασης του Δ.Σ. μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας, εντός δύο (2) ημερών, από την
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στους συμμετέχοντες μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Η αίτηση θεραπείας εξετάζεται από το ΔΣ, εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεσή της στο
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ, με συστημένη επιστολή.
Η συνολική διάρκεια της μίσθωσης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.
Η εγκατάσταση του μισθωτή διενεργείται σε διάστημα δέκα (10) ημερών, από την υπογραφή της
σύμβασης και συνοδεύεται από υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης– παραλαβής.
Η έναρξη της λειτουργίας του αναψυκτηρίου ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης. Αν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν
λειτουργούν για το κοινό – λόγω της ανάγκης για τη λήψη μέτρων αναχαίτισης της διάδοσης της
πανδημίας – η έναρξη της λειτουργίας του αναψυκτηρίου συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας των
αρχαιολογικών χώρων ή μουσείων για το κοινό.
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, ο ΟΔΑΠ δύναται να
συνάψει νέα σύμβαση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ
(18) μηνών, με τον δεύτερο στη σειρά κατάταξης και αν αυτός δεν δεχθεί με τους υπολοίπους κατά
σειρά κατάταξης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΔΑΠ, του ΥΠ.ΠΟ.Α., του
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και σε μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) των περιοχών
όπου χωροθετούνται τα υπό εκμίσθωση αναψυκτήρια, με επισυναπτόμενα στο διαδικτυακό τόπο
του ΟΔΑΠ (www.odap.gr ) των παρακάτω τυποποιημένων έγγραφων και σχεδίων:
1. Σχέδιο σύμβασης μίσθωσης.
2. Έντυπο αίτησης συμμετοχής.
3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για την μη συνδρομή υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού
από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα, μη ύπαρξη
καταδίκης για αδικήματα κ.α.), την μη ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων και οφειλών προς
τον ΟΔΑΠ και την αποδοχή όλων των όρων του σχεδίου σύμβασης μίσθωσης, πρότυπο
σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην πρόσκληση.
4. Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς,
5. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
6. Σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα ή κάτοψη με το οποίο περιγράφεται το Μίσθιο –
Αναψυκτήριο.
H

Σχετικές αναρτήσεις

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στη παραλία της Μπούκας στην Μεσσήνη

admin2020

3ο Διεθνές Φεστιβάλ Ρομποτικής | Δημήτρης Πτωχός: «Ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες που προάγουν την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την ανάπτυξη»

admin2020

Στην 11η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμάτας ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies