«Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».

Στο με αρ. 3794/13.08.2021 ΦΕΚ τ. Δεύτερο δημοσιεύθηκε η αρ. πρωτ. Δ1α.οικ.50933 Απόφαση Υπουργείου με θέμα «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού».
Το Προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 του ανωτέρω ΦΕΚ θα πρέπει να υποβάλλει την σχετική αίτησή του στην αρμόδια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.