Μεσσηνίας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΔΙΚ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 800.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
της 1287/3-3-2023 συνεδρίασής του (Θέμα 5ο)
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:
α) το ν.δ. 1017/1971 “Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων”, όπως
ισχύει,
β) το άρθρο 132 του ν. 4199/2013, όπως ισχύει,
γ) το ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει,
δ) το ν.δ. 496/1974, όπως ισχύει,
ε) το π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (Φ.Ε.Κ. 145Α΄/5-8-2016),
στ) τη με αριθμό 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-02-2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
“Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων”,
ζ) το με αριθμό οικ.170529 ΕΞ 2022/22-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας,
Τμήμα Α΄-Δημοσίων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών,
η) το με αριθμό ΕΓ.Σ.Δ6/Τ2/17106/2-12-2022 έγγραφο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ”
A.E. προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
θ) τα με αριθμούς 64556/22-12-2022 και οικ.68/15-2-2023 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” A.E.,
ι) το με αριθμό 61859/17-02-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του
ιδίου Υπουργείου,
ια) τη με αριθμό 8623οικ./1-3-2023 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με την έγκριση
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΣ42Ω-5ΟΟ),
ιβ) τη με αριθμό 8624οικ./1-3-2023 πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την έγκριση
πίστωσης 800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για την επιχορήγηση της
εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” A.E., για την ανέγερση του νέου Ειρηνοδικείου Πύλου και
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, με κατανομή του ποσού ως εξής:
50.000,00€ για το έτος 2023, 500.000,00€ για το έτος 2024, και 250.000,00€ για το έτος 2025,
λαμβανομένου υπόψη του με αριθμό 64556/22-12-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” A.E., και
ιγ) την εισήγηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει πίστωση συνολικού ποσού 800.000,00€, σε βάρος του ΚΑΕ 2529 του
προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για την επιχορήγηση της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. για την ανέγερση του νέου Ειρηνοδικείου Πύλου και τη διαμόρφωση του
1
περιβάλλοντος χώρου του ακινήτου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της μεταγραφής του
τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο Πύλου.
Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:
 για το έτος 2023 ποσό 50.000,00€,
 για το έτος 2024 ποσό 500.000,00€, και
 για το έτος 2025 ποσό 250.000,00€.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. θα πρέπει να λάβει υπόψη της
και να τηρήσει τα αναφερόμενα στο με αριθμό 64556/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, τα αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν, να
επιστραφούν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., προς εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2.2. του άρθρου 132 του
ν. 4199/2013, όπως ισχύει.
Αποδέκτες Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1. “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε.
Φαβιέρου 30
Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
2. Τμήμα Οικονομικού (Χ. Τρίμμη)
Κοινοποίηση
1. Υ.Δ. Διεύθυνση Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης
2. Υ.Δ. Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών
Εσωτ. Διανομή:
1. Ε. Μπορομπόκα
2. Φ.Χ.Α.

Σχετικές αναρτήσεις

Δημήτρης Πτωχός: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με δράσεις, προτάσεις, πρόγραμμα και αισιοδοξία»

admin2020

LIVE : Ημερίδα «Προσαρμογή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κλιματική Αλλαγή»

admin2020

Στις εργασίες του συνεδρίου λήξης του προγράμματος INITIATION ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies