Με αυτά τα θέματα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. Μεσσήνης

Καλείσθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση (30η συνεδρίαση )στις 16 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα. 14:00 ( ψηφοφορία – κατάθεση απόψεων από 12:00 έως 14:00) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55) και με τις αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) & τις με αρ. 40/31-3-2020 και 163/29-5-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/06.11.2020 (Φ.Ε.Κ. 4899/06.11.2020. τεύχος Β’) , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση – επαναδιατύπωση Ο.Ε.Υ.
2. Προμήθεια δύο (2) οχημάτων στο Δήμο Μεσσήνης
3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής εγγραφών – διαγραφών για τους παιδικούς σταθμούς & Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεσσήνης.
4. Έγκριση του από 03-11-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των παραδοτέων Β1 και Β2 που αφορούν το 3ο τρίμηνο 2020 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
5.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.
7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020.