Παράταση μέχρι τέλος του τρέχοντος Απριλίου για τα δελτία στάθμευσης οχημάτων των αμεα

Παρατείνεται μέχρι τέλος του τρέχοντος Απριλίου η ισχύς των δελτίων στάθμευσης για τα οχήματα των αμεα (μπλε κάρτες).

Αυτό προβλέπει σχετική κοινή υπουργική απόφαση, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ:

Παράταση ισχύος Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών)
Σχετ.: α) Η με αριθ.πρωτ. Α3/18539/2218/16-03-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΒΤ465ΧΘΞ-3ΝΗ) εγκύκλιος του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
β) Το με αριθ.πρωτ. Δ30-Α2/22980/2603/9-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οδικής
Κυκλοφορίας και Ασφάλειας που αφορά την παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης
όλων των κατηγοριών
Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού με το οποίο εδόθη παράταση ισχύος των αδειών
οδήγησης όλων των κατηγοριών μέχρι 30-04-2020, παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων
στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών ) μέχρι και τις 30-04-2020.
Εφόσον οι συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω της εμφάνισης της νόσου COVID-19 επιβάλουν
την παράταση ισχύος της ανωτέρω προθεσμίας για τα διπλώματα οδήγησης, θα παραταθεί
αντίστοιχα και η προθεσμία ισχύος των Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Γ. Πατσιαβός