Πρόγραμμα μαμούθ επιδότησης 100.000 θέσεων εργασίας

Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι και παράλληλα εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Το νέο πρόγραμμα διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Τον πρώτο μήνα λειτουργίας του προγράμματος που δεν υπήρχε lockdown είχαν προσληφθεί 7.885 εργαζόμενοι ενώ μέχρι και τις 22 Δεκέμβριου έχουν δημιουργηθεί 8.140 νέες θέσεις εργασίας. Προσλήφθηκαν δηλαδή στο επόμενο δίμηνο από τη λειτουργία του προγράμματος μόνο 255 εργαζόμενοι .Όπως ήταν λογικό το lockdown φρέναρε κάθε επιθυμία των επιχειρήσεων να προσλάβουν νέο προσωπικό. Το ενθαρρυντικό στοιχείο βέβαια είναι πως άλλες 8.156 αιτήσεις έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι συνολικές αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου έχουν ανέλθει στις 19.173 από τις οποίες το 28% των αιτήσεων (5.289) έχουν απορριφθεί, είτε γιατί ο εργοδότης δεν ήταν φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος είτε γιατί ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις.

Oι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 14% των προσλήψεων οι οποίοι επιδοτούνται και με επιπλέον 200 ευρώ ,γεγονός που δείχνει πως το extra bonus των 200 € δελέασε αρκετούς εργοδότες.

Πώς λειτουργεί το Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα επιδοτεί νέες θέσεις εργασίας, επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων κατά την 18/9/2020. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Αν η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο η νέα πρόσληψη επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.  Μετά τους έξι μήνες, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση -εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση – εργοδότη.

Η διαδικασία της αίτησης 

H επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο που θέλει να προσλάβει μέσω του προγράμματος θα πρέπει να κάνει ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία δηλώνονται τα εξής:

1) τα στοιχεία της επιχείρησης,

2) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου, τις μηνιαίες μεικτές και τις αντίστοιχες καθαρές.

3) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,

4) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης στην περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,

5) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές της προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,

6) ότι θα διατηρήσει  κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών, κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

7) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον εργοδότη ή δεν έχει άλλη ενεργή σύμβαση με την αιτούσα επιχείρηση για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία της πρόσληψης.

Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυτόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Μετά την έγκριση της αίτησης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις -εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ενιαίο έντυπο αναγγελίας πρόσληψης, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Όπως ήταν και αναμενόμενο, οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα για να προσλάβουν περισσότερο μισθωτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δηλαδή τα 650 ευρώ. Αυτές οι περιπτώσεις καλύπτουν το 26% των συνολικών θέσεων ενώ άλλο ένα 42% καλύπτει θέσεις που αμείβονται με μισθούς έως 1.000 ευρώ.

Το ενθαρρυντικό είναι πως υπάρχουν και 226 περιπτώσεις με μισθούς άνω των 2.000 ευρώ γεγονός που αποδεικνύει πως το πρόγραμμα λειτούργησε και ως ευκαιρία για τις επιχειρήσεις το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε προσλήψεις στελεχών με αυξημένα τυπικά προσόντα.