Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης με τα παρακάτω θεάματα.

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την ΚΥΑ που ισχύει στις 25 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και με ώρα 17:00 , για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων
2. Μείωση από Δημοτικά Τέλη και Φόρους ηλεκτροδοτούμενων χώρων
3. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεσσήνης για τη συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 107 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ. Α΄/03-08-2021)
4. Τροποποίηση της 71/2021 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής εγγραφών επανεγγραφών διαγραφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
5. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων, στο σύλλογο « Α.Ε ΛΟΓΓΑΣ »
6. Επικαιροποίηση Τελών
7. Επικαιροποίηση της 69/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2021.
9. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού έτους 2021.