ΑργολίδοςΑρκαδίαςΚορίνθουΜεσσηνίας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου αύριο Τετάρτη 15 Μαρτίου

 

Συνολικά 16 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, αύριο Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Η συνεδρίαση του σώματος, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα.

 

Την ημερήσια διάταξη της εν λόγω συνεδρίασης του σώματος μπορείτε να δείτε εδώ:

 

Καλείστε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Πελοποννήσου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαρτίου 2023, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση των πρακτικών της 2ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
Α. Τροποποιήσεις Τεχνικού Προγράμματος 2023
2. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων ΚΑΠ και Ιδίων Πόρων
ΠΕ Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
3. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20%.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
4. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων (Ιδίων Πόρων, ΚΑΠ,
ΤΕΟ, ΟΣΚ, ΥΠΕΣ, ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΑ ΥΠΕΣ) ΠΕ Αρκαδίας.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6409c67e0d794546dad74128 στις 09/03/23 14:02
-2-
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης
Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023
5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Γ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων
Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης
6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 55 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Νεμέας και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση
κέντρου Νεμέας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαρίλαος Βυτινιώτης, Αντιπεριφερειάρχης
7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου
Καλαμάτας, του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για
την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μαντίνεια – Κιτριές.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ανδρέας Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης
Δ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων
ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα
8. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης, για τη δημιουργία Πάρκου Μνήμης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εμμανουήλ Σκαντζός, Αντιπεριφερειάρχης και Νικόλαος Γόντικας,
Περιφερειακός Σύμβουλος
9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια
και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Κοπανακίου» π/υ 60.000 €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασίλειος Καπέλιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 μεταξύ του Δήμου Τριφυλίας
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση
αποδυτηρίων κλειστού Γυμναστηρίου Γαργαλιάνων», π/υ 60.000 €.
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6409c67e0d794546dad74128 στις 09/03/23 14:02
-3-
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Σαρδέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Καλαμάτας, του Α.Ο. Σπερχογείας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
υλοποίηση του έργου «Εργασίες ανάπλασης, βελτίωσης αποδυτηρίων και
περιβάλλοντα χώρου γηπέδου Σπερχογείας» π/υ 37.200 €.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ευστάθιος Αναστασόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Ε. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων Υλοποίησης έργων
ΠΔΕ/ΕΠΑ
12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, της «Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος» και του
«Ομίλου Αθλητικής Σκοποβολής Κορινθίας», για το έργο «Αναβάθμιση
εγκαταστάσεων – υποδομών στο Σκοπευτήριο Κορίνθου» και την προμήθεια
«Προμήθεια και τοποθέτηση κινητών W.C. στο πεδίο βολή Κορίνθου» ΠΕ
Κορινθίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Οικονόμου, Αντιπεριφερειάρχης
Στ. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων για την ωρίμανση /
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργων
13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, βάση του
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Διαδικασία Ωρίμανσης του Έργου με τίτλο:
«Ανακαίνιση – Ανακατασκευή των Μαγειρείων του Γεν. Νοσοκομείου Κορίνθου»,
με έκδοση Άδειας Δόμησης, Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας και Απόφασης
Περιβαλλοντικών Όρων ή ΠΠΔ, καθώς και με τον έλεγχο και την έγκριση των
Μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου με τη υποστήριξη του
Αναδόχου Μελετητή του Κυρίου του Έργου», άνευ προϋπολογισμού.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Γκιολής, Αντιπεριφερειάρχης
Ζ. Τροποποιήσεις – Παρατάσεις Προγραμματικών Συμβάσεων
14. Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων
12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2021, όπως ισχύουν,
μεταξύ του ΟΤΑ Β’ βαθμού «Περιφέρεια Πελοποννήσου», του ΟΤΑ Α’ βαθμού
«Δήμος Νότιας Κυνουρίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «Πάρνωνας
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6409c67e0d794546dad74128 στις 09/03/23 14:02
-4-
ΑΕ» για την πράξη: «Συνεργασία για την προώθηση του αναρριχητικού
τουρισμού και του πολιτισμού της Τσακωνιάς στη Νότια Κυνουρία»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Λαμπρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης
Η. Λοιπά θέματα
15. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις
υπηρεσίες που υπάγονται οργανωτικά και λειτουργικά στην ΠΕ Κορινθίας, για το
Β’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αθηνά Κόρκα – Κώνστα, Εντεταλμένη Σύμβουλος
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την «Κατασκευή και λειτουργία κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος
κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), δυναμικότητας 449 κλινών καθώς και των
συνοδών έργων εξυπηρέτησης του (όπως κολυμβητικές δεξαμενές, βελτίωση
κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης γηπέδου κ.λ.π.), με μετατροπή υφιστάμενων
κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην ξενοδοχείου ΛΑΚΩΝΙΣ, εντός γηπέδου
συνολικού εμβαδού 28.454,65 τ.μ., στη θέση «Λακωνίς – Σελινίτσα», εκτός
ορίων οικισμού Δ.Κ. Γυθείου, Δ.Ε. Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε.
Λακωνίας, εντός περιοχών δικτύου Natura 2000, της «ΣΠΑΡΤΑ ΓΚΟΥΡΜΕ
Α.Β.Ε.Γ.Ε.Τ.» (ΠΕΤ: 2111668717)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Νίκωνας Τζινιέρης, Αντιπεριφερειάρχης

Σχετικές αναρτήσεις

ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ — ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ

admin2020

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-EXPO 2024

admin2020

Δράση με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα κουκλοθέατρου στο Ναύπλιο

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies