ΕιδησούλεςΕΛΛΑΔΑΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σύμβαση με πάροχο τηλεπικοινωνιών. Πόση διάρκεια έχει και πως γίνεται η καταγγελία της

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διέπονται και από το ακόλουθο δίκαιο:

 

Νόμος 4727/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 184/23.09.2020
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 213
Διάρκεια και καταγγελία της σύμβασης
(άρθρο 105 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει και μεριμνά, με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας σύμβασης, ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν αποτελούν αντικίνητρο για την αλλαγή παρόχου υπηρεσιών.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και παρόχων διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών και, εκτός των υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή, δεν επιβάλλουν περίοδο δέσμευσης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τη διάρκεια σύμβασης που προβλέπει την πληρωμή σε δόσεις, αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει σε ξεχωριστή σύμβαση να καταβάλλει πληρωμές σε δόσεις αποκλειστικά για την εγκατάσταση υλικής σύνδεσης, ιδίως με δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας. Οι συμβάσεις που προβλέπουν την πληρωμή σε δόσεις και αφορούν την εγκατάσταση υλικής σύνδεσης δεν περιλαμβάνουν τερματικό εξοπλισμό, όπως δρομολογητή ή μόντεμ, και δεν αποκλείουν τους καταναλωτές από το να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει του παρόντος άρθρου.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται επίσης σε τελικούς χρήστες οι οποίοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εκτός εάν αυτοί έχουν συμφωνήσει ρητώς να παραιτηθούν από τις εν λόγω διατάξεις.

3. Όταν σύμβαση ή νομοθεσία προβλέπει αυτόματη παράταση για σύμβαση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ορισμένης διάρκειας εκτός των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών και εκτός των υπηρεσιών μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μηχανής προς μηχανή, μετά την εν λόγω παράταση, οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή με μέγιστη προθεσμία προειδοποίησης που καθορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκτός των τελών για τη λήψη των υπηρεσιών κατά την περίοδο προειδοποίησης.

Πριν από την αυτόματη παράταση της σύμβασης, οι πάροχοι ενημερώνουν τους τελικούς χρήστες, με εμφανή τρόπο, εγκαίρως και σε σταθερό μέσο, σχετικά με τη λήξη της συμβατικής δέσμευσης και σχετικά με τα μέσα για την καταγγελία της σύμβασης.

Επιπλέον, ταυτόχρονα, οι πάροχοι παρέχουν στους τελικούς χρήστες συμβουλές για τα καλύτερα τιμολόγια σε σχέση με τις υπηρεσίες τους.

Οι πάροχοι παρέχουν στους τελικούς χρήστες πληροφορίες για τα καλύτερα τιμολόγια τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

4Οι τελικοί χρήστες έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τη σύμβασή τους χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση κατόπιν κοινοποίησης αλλαγών στους συμβατικούς όρους που προτείνονται από τον πάροχο διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πλην των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, εκτός αν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι αποκλειστικά προς όφελος του τελικού χρήστη, είναι αυστηρώς διοικητικού χαρακτήρα και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον τελικό χρήστη, ή επιβάλλονται άμεσα από το ενωσιακό ή ελληνικό δίκαιο.

Οι πάροχοι κοινοποιούν κάθε αλλαγή των συμβατικών όρων στους τελικούς χρήστες, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, και ταυτόχρονα τους ενημερώνουν για το δικαίωμά τους να καταγγείλουν τη σύμβασή τους χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση αν δεν αποδέχονται τους νέους όρους. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης μπορεί να ασκείται σε χρόνο που προσδιορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έναν (1) μήνα από την κοινοποίηση, ούτε να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση. Η κοινοποίηση γίνεται με σαφή και κατανοητό τρόπο, σε σταθερό μέσο.

5. Οποιαδήποτε σημαντική συνεχιζόμενη ή συχνά επαναλαμβανόμενη απόκλιση μεταξύ της πραγματικής εκτέλεσης μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο ή των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, και της εκτέλεσης που αναφέρεται στη σύμβαση εκλαμβάνεται ως βάση για την ενεργοποίηση των διορθωτικών μέσων που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης ατελώς.

6. Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης έχει το δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης για διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός των υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο ή άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου, ο τελικός χρήστης δεν οφείλει καμία αποζημίωση πέραν αυτής που αφορά τη διατήρηση επιδοτούμενου τερματικού εξοπλισμού.

Σε περίπτωση που ο τελικός χρήστης επιλέξει να διατηρήσει τερματικό εξοπλισμό που παρέχεται ως δέσμη κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης, οποιαδήποτε οφειλόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει την κατά χρονική αναλογία αξία του όπως συμφωνήθηκε κατά τη στιγμή σύναψης της σύμβασης ή το τμήμα του τέλους υπηρεσίας που απομένει έως τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι μικρότερο.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφασή της μπορεί να καθορίσει άλλες μεθόδους υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω μέθοδοι δεν καταλήγουν σε επίπεδο αποζημίωσης που υπερβαίνει την αποζημίωση, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο.

Ο πάροχος αίρει κάθε όρο για τη χρήση τερματικού εξοπλισμού σε άλλα δίκτυα ατελώς σε περίοδο που δύναται να καθορίσει με απόφασή της η Ε.Ε.Τ.Τ. και το αργότερο κατά την καταβολή της αποζημίωσης.

7. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μετάδοσης που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες μηχανής προς μηχανή, τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παρ. 4 και 6 είναι στη διάθεση μόνο τελικών χρηστών που είναι καταναλωτές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Σχετικές αναρτήσεις

Π.Ε. Γεωγραφίας: Θέση εργασίας στον ΕΛ.Γ.Ο. Δήμητρα

admin2020

ΙΩΝ: “Εργασία στο Τοπίο” – Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφία στο Χώρο Τέχνης Ηώς την Τρίτη 11/6/2024

admin2020

«Η Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση Αιτωλοακαρνανίας 7 – 9 Ιουνίου 2024 στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού»

admin2020

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies