«Περί έκδοσης ψηφίσματος για την αναγκαιότητα της λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Δήμο μας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 8/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Οιχαλίας, της 14ης του μηνός Ιουνίου του έτους 2021.
ΘΕΜΑ: «Περί έκδοσης ψηφίσματος για την αναγκαιότητα της λειτουργίας του καταστήματος της
Τράπεζας Πειραιώς στο Δήμο μας»
Στο Μελιγαλά σήμερα, 14-6-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Οιχαλίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5146/10-6-2021 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018
τεύχος Α’) και το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και κατόπιν της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α’ 76) και των με αριθμ. πρωτ.
18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και
426 77233/ 13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η
συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη, κατά τις προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 26 και ονομαστικά οι:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΕΠΑΝΗΛΘΕ
1.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ √
3. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ √
4. ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ √
5. ΤΡΑΓΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ √
6. ΦΙΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ √
7. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ √
8. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ √
9. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ √
10. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ √
11. ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ √
12. ΝΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ √ Στην ΑΔΣ 33/2021
13.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
√ Στην ΑΔΣ 33/2021
14. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

15. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ √
16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ √
17.
ΡΕΒΗ ΑΛΙΚΗ

18. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ √
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/14-6-2021 Σελίδα 1 από 5
19. ΣΤΕΦΑΝΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ √
20. ΔΙΑΓΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ √ Στην ΑΔΣ 33/2021
21. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ √
Στην ΑΔΣ 33/2021
22. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ √ Στην ΑΔΣ 33/2021
23. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ –
24.
ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
√ Στην ΑΔΣ 32/2021
25.
ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

26. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ √ Στην ΑΔΣ 33/2021
27. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ √ Στην ΑΔΣ 33/2021
Η Δήμαρχος κ. Παναγιώτα Γεωργακοπούλου παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, που προσκλήθηκε για
τούτο νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητικού του Δήμου Οιχαλίας κ. Ξιάρχου Ελπίδα.
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Δήμαρχο κ. Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, η οποία
εισηγούμενη το 11ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με πληροφορίες φημολογείται ότι το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. που
εδρεύει στο Μελιγαλά, οδεύει προς οριστική παύση λειτουργίας.
Με προηγούμενα έγγραφά μας, προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., έχουμε γνωστοποιήσει πολλές
φορές την αναγκαιότητα της ύπαρξης υποκαταστημάτων των Τραπεζών στη περιοχή μας.
Ο Δήμος Οιχαλίας είναι ένας από τους έξι (6) δήμους της Μεσσηνίας με το δύσκολο ανάγλυφο, τις
λιγότερες υποδομές και το ελλειμματικό συγκοινωνιακό δίκτυο. Είναι ένας Δήμος έκτασης 411
τετραγωνικών χιλιομέτρων με 52 Κοινότητες, που αποτελούνται από περίπου 80 οικισμούς. Όπως
καταλαβαίνετε, είναι ένας μικρός Δήμος σε πληθυσμό (11.228 μόνιμοι κάτοικοι) με μεγάλη γεωγραφική
έκταση. Πάνω από το 90% της έκτασης αυτής αποτελείται από ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.
Για να μετακινηθεί ένας δημότης στην Καλαμάτα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί από άλλο
υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, χρειάζεται να διανύσει σε πολλές περιπτώσεις περίπου διακόσια
(200) χιλιόμετρα και με δεδομένη την ελλιπή συγκοινωνιακή σύνδεση, υφίσταται μεγάλη ταλαιπωρία και
αναγκάζεται να επιβαρυνθεί με δυσβάσταχτο κόστος.
Επίσης, αξίζει να σας ενημερώσουμε ότι το συγκεκριμένο υποκατάστημα στο Μελιγαλά, είναι
ιδιόκτητο (δεν υπάρχει επιβάρυνση ενοικίου από τον Οργανισμό), παρέχει πλήθος τραπεζικών υπηρεσιών
και εξυπηρετεί εκτός από τους χιλιάδες πολίτες του Δήμου Οιχαλίας & πολλές εκατοντάδες άλλους πολίτες
από τους όμορους Δήμους, αφού είναι το πλησιέστερο σε αυτούς, γιατί τα καταστήματα της Καλαμάτας και
της Κυπαρισσίας είναι σε πολύ μακρινές αποστάσεις. Επίσης τους τελευταίους μήνες με την μείωση
προσωπικού των ΕΛΤΑ, στην Τράπεζα αυξήθηκε ο όγκος των συναλλαγών και της εξυπηρέτησης των
πολιτών.
Ήδη, στο άκουσμα της πιθανότητας παύσης της λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος οι
επαγγελματίες, αλλά και οι πολίτες είναι ανάστατοι μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί
και εκφράζουν έντονα την αγωνία και την δυσαρέσκεια τους.
Όπως προαναφέραμε, ο Δήμος Οιχαλίας είναι μια περιοχή αμιγώς αγροτική και οι πολύχρονες
συναλλαγές, με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Τράπεζα, από τους πολίτες της περιοχής, αλλά κυρίως με όλο
το φάσμα των ανθρώπων του Δήμου, εξυπηρετούσαν στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.
Οι κάτοικοι του δήμου Οιχαλίας, οι οποίοι ας σημειωθεί ότι ανήκουν στα ασθενέστερα οικονομικά
στρώματα, αφού ο πληθυσμός του δήμου μας είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός και μεγάλης ηλικίας, πρέπει να
έχουν ίσα δικαιώματα με τους κατοίκους των άλλων δήμων του νομού, δεν είναι πολίτες δεύτερης
κατηγορίας και δεν πρέπει να απαξιώνονται και να ταλαιπωρούνται από τη διοίκηση.
Εδώ και αρκετά χρόνια με την συσσώρευση των υπηρεσιών στα Αστικά Κέντρα και με τις
οικονομικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση και την πανδημία δυστυχώς η επαρχία
και κυρίως οι αγροτικές περιοχές συρρικνώνονται. Μη γίνουμε λοιπόν και εμείς συνεργοί στο μαρασμό της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/14-6-2021 Σελίδα 2 από 5
υπαίθρου και των παραγωγικών τάξεων του πρωτογενούς τομέα, ενός πρωτογενούς τομέα, που μαζί με τον
τουρισμό, αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της χώρας μας για την έξοδο από την κρίση.
Θεωρούμε, ότι αποτελεί κοινή επιδίωξη, η διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και
συνθηκών που θα διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο
Μελιγαλά, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ευελπιστούμε για την ικανοποίηση του αιτήματος όλων των πολιτών του Δήμου Οιχαλίας.
Προτείνω την έκδοση ψηφίσματος για την αναγκαιότητα της λειτουργίας του καταστήματος της
Τράπεζας Πειραιώς στο Δήμο μας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν
αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού έλαβε και πάλι το λόγο κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του
τα προαναφερόμενα,
1. Τον Ν.3463/2006
2. Τον Ν. 3852/2010
καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο
ΥΠΕΡ τάσσονται όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(ΟΜΟΦΩΝΑ)
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος για την αναγκαιότητα της λειτουργίας του
καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Δήμο μας:
Πληροφορούμενοι ότι το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., που εδρεύει στο Μελιγαλά,
φημολογείται ότι οδεύει προς οριστική παύση λειτουργίας, δηλώνουμε τα εξής:
Με προηγούμενα έγγραφά μας, προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., έχουμε γνωστοποιήσει πολλές
φορές την αναγκαιότητα της ύπαρξης υποκαταστημάτων των Τραπεζών στην περιοχή μας.
Ο Δήμος Οιχαλίας, είναι ένας από τους έξι (6) δήμους της Μεσσηνίας με το δύσκολο ανάγλυφο, τις
λιγότερες υποδομές και το ελλειμματικό συγκοινωνιακό δίκτυο. Είναι ένας Δήμος έκτασης 411
τετραγωνικών χιλιομέτρων, με 52 Κοινότητες, που αποτελούνται από περίπου 80 οικισμούς. Όπως
καταλαβαίνετε είναι ένας μικρός Δήμος σε πληθυσμό (11.228 μόνιμοι κάτοικοι), με μεγάλη γεωγραφική
έκταση. Πάνω από το 90% της έκτασης αυτής αποτελείται από ορεινές, ημιορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.

Για να μετακινηθεί ένας δημότης στην Καλαμάτα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί από άλλο
υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, χρειάζεται να διανύσει σε πολλές περιπτώσεις περίπου διακόσια
(200) χιλιόμετρα και με δεδομένη την ελλιπή συγκοινωνιακή σύνδεση, υφίσταται μεγάλη ταλαιπωρία και
αναγκάζεται να επιβαρυνθεί με δυσβάσταχτο κόστος.
Επίσης, το συγκεκριμένο υποκατάστημα στο Μελιγαλά, είναι ιδιόκτητο (δεν υπάρχει επιβάρυνση
ενοικίου από τον Οργανισμό), παρέχει πλήθος τραπεζικών υπηρεσιών και εξυπηρετεί εκτός από τους
χιλιάδες πολίτες του Δήμου Οιχαλίας & πολλές εκατοντάδες άλλους πολίτες από τους όμορους Δήμους,
αφού είναι το πλησιέστερο σε αυτούς, γιατί τα καταστήματα της Καλαμάτας και της Κυπαρισσίας είναι σε
πολύ μακρινές αποστάσεις. Επίσης τους τελευταίους μήνες με την μείωση προσωπικού των ΕΛΤΑ, στην
Τράπεζα αυξήθηκε ο όγκος των συναλλαγών και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Ήδη, στο άκουσμα της πιθανότητας παύσης της λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος, οι
επαγγελματίες, αλλά και οι πολίτες είναι ανάστατοι μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί
και εκφράζουν έντονα την αγωνία και την δυσαρέσκεια τους.

Ο Δήμος Οιχαλίας είναι μια περιοχή αμιγώς αγροτική και οι πολύχρονες συναλλαγές με
αυτοπρόσωπη παρουσία στην Τράπεζα από τους πολίτες της περιοχής, αλλά κυρίως με όλο το φάσμα των
ανθρώπων του Δήμου, εξυπηρετούσαν στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/14-6-2021 Σελίδα 3 από 5
Οι κάτοικοι του δήμου Οιχαλίας, οι οποίοι ας σημειωθεί ότι ανήκουν στα ασθενέστερα οικονομικά
στρώματα, αφού ο πληθυσμός του δήμου μας είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός και μεγάλης ηλικίας, πρέπει να
έχουν ίσα δικαιώματα με τους κατοίκους των άλλων δήμων του νομού, δεν είναι πολίτες δεύτερης
κατηγορίας και δεν πρέπει να απαξιώνονται και να ταλαιπωρούνται από τη διοίκηση.

Εδώ και αρκετά χρόνια με την συσσώρευση των υπηρεσιών στα Αστικά Κέντρα και με τις
οικονομικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από την οικονομική κρίση και την πανδημία, δυστυχώς η επαρχία
και κυρίως οι αγροτικές περιοχές συρρικνώνονται. Μη γίνουμε λοιπόν και εμείς συνεργοί στο μαρασμό της
υπαίθρου και των παραγωγικών τάξεων του πρωτογενούς τομέα, ενός πρωτογενούς τομέα, που μαζί με τον
τουρισμό αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της χώρας μας για την έξοδο από την κρίση.

Θεωρούμε, ότι αποτελεί κοινή επιδίωξη, η διασφάλιση των απαιτούμενων προϋποθέσεων και
συνθηκών που θα διευκολύνουν την ομαλή λειτουργία του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στο
Μελιγαλά, λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ευελπιστούμε για την ικανοποίηση του αιτήματος όλων των πολιτών του Δήμου Οιχαλίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2021.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως κατωτέρω:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/14-6-2021 Σελίδα 4 από 5
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μελιγαλάς 14-6-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/14-6-2021