ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Με τα μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας και εργατοτεχνικό προσωπικό υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, κυρίως με εργασίες καθαρισμού βλάστησης και πρανών, καθαρισμού οχετών και γεφυρών, επούλωσης λάκκων, καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικές εργασίες.