Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Έκτακτη 26η συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/21 και σύμφωνα με την ΚΥΑ που ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και με ώρα 11:00 π.μ, για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
2. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου τριμήνου 2021
3. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 3ου τριμήνου 2021