Διαδικτυακά, το πρώτο ενημερωτικό εργαστήριο του σχεδίου

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη31 Μάρτιου 2021 διαδικτυακά, το πρώτο ενημερωτικό εργαστήριο του σχεδίου με τίτλο: EuropeanherItage 3DgamEsplatformforteachingmAths (IDEA), [Projectno:2019-1-EL01-KA201-062918]στο οποίο η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, KeyAction 2 και αποτελεί στρατηγική σύμπραξη που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κατανόησης των Μαθηματικών στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, με την χρήση εφαρμογών ενισχυμένης πραγματικότητας, οι οποίες βασίζονται σε γνωστά τοπίαπολιτισμού των χωρών που συμμετέχουν.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν περισσότεροι από250 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την πορεία του σχεδίου και τα αποτελέσματά του. Παρουσιάστηκαν το παιδαγωγικό πλαίσιο, η παιχνιδοποίηση, τα διδακτικά σενάρια, ενώ έγινε και επίδειξη του διαδικτυακού εργαλείου που αναπτύσσεται.
Βασική μας προτεραιότητα ως συντονιστές, είναι η ευρύτερη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου. Για αυτό το λόγο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση των ΜΜΕ, ενώ έχουν δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του σχεδίου http://www.idea-erasmus.eu και η σελίδα στο facebookhttps://www.facebook.com/ideaprojecterasmusplus.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν το εργαστήριο και να εκφράσει την δέσμευσηαλλά καιβεβαιότητά της για την επιτυχή εκτέλεση του σχεδίου. Τελικός στόχος είναι η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και η παροχή νέων εργαλείων μάθησης στους μαθητές.