Πρόσληψη ενός (01) πλοηγού

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός (01) πλοηγού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών για την κάλυψη αναγκών πλοήγησης πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας Πλοηγικού Σταθμού Καλαμάτας (Με έδρα την Πύλο).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 13-12-2021 εως 22-12-2021 αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τουτο άτομο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Πλατεία Τελωνείου 1 Τ.Κ. 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ) Τηλ.: 27210-22218

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αναζητησουν την σχετικη απόφαση στον διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ με (ΑΔΑ: ΩΜΨΑ4653ΠΩ-ΡΞ9).